ADAB-ADAB MENGHAFAZ AL-QURAN

  1. Dia mesti berada dalam keadaan paling sempurna dan perilaku paling mulia,
  2. Hendaklah dia menjauhkandirinya dari segala sesuatu yang dilarang Al-Qur'an,
  3. Hendaklah dia terpelihara dari pekerjaan yang rendah, berjiwa mulia, lebih tinggi darjatnya dari para penguasa yang sombong dan pencinta dunia yang jahat.
  4. Merendahkan diri kepada orang-orang soleh dan ahli kebaikan, serta kaum miskin.
  5. Hendaklah dia seorang yang khusyuk memiliki ketenangan dan wibawa.

Diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab ra bahawa dia berkata:

"Wahai para qari (yang mahir membaca) Al-Qur'an, angkatlah kepalamu! Jalan telah jelas bagimu dan berlombalah kamu untuk berbuat kebaikan dan janganlah kamu menggantungkan diri kepada orang lain."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ra, katanya:

"Hendaklah penghafaz Al-Qur'an menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Qur'an ketika orang lain sedang tidur dan siang harinya ketika orang lain sedang berbuka. Hendaklah dia bersedih ketika orang lain bergembira dan menangis ketika orang lain tertawa, berdiam diri ketika orang lain bercakap dan menunjukkan kekhusyukkan ketika orang lain membanggakan diri.

Diriwayatkan dari Al-Fudhai juga, katanya:

"Penghafaz Al-Qur'an adalah pembawa bendera Islam. Tidaklah patut dia bermain bersama orang yang bermain dan lupa bersama orang yang lupa, serta tidak berbicara yang sia-sia dengan kawannya untuk mengagungkan Al-Qur'an."


6. Menghindarkan diri dari perbuatan menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber penghasilan atau pekerjaan dalam kehidupannya.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Syibil ra, katanya: Rasulullah s.a.w bersabda:

Terjemahan: "Bacalah Al-Qur'an dan jangan menggunakannya untuk mencari makan, jangan mencari kekayaan dengannya, jangan menjauhinya dan jangan melampaui batas di dalamnya."

Sementara mengambil upah kerana mengajar Al-Qur'an, maka para ulama berlainan pendapat. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi menceritakan larangan mengambil upah kerana membaca Al-Qur'an dari sejumlah ulama, di antaranya Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Sejumlah ulama mengatakan boleh mengambil upah jika tidak mensyaratkannya, iaitu pendapat Hasan Bashri, Sya'bi dan lainnya berpendaapat boleh mengambil upah. Jika menyinggung dan dengan akad yang benar, ada hadits sahih yang mengharuskannya kerana telah kerana telah ada hadits-hadits sahih yang mengharuskannya.

Ulama yang melarangnya berhujah dengan hadits Ubadah bin Shamit bahawa dia mengajarkan Al-Qur'an kepada seorang lelaki penghuni Shuffah, kemudia dihadiahkan kepadanya sebuah busur. Maka Nabi s.a.w berkata kepadanya:

Terjemahan: "Jika engkau suka dipakaikan kalung dari api di lehermu, maka terimalah hadiah itu."

Hadits itu adalah hadits masyur yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Dan berhujjah pula dengan banyak athar dari ulama Salaf. Para ulama yang mengharuskan boleh mengambil upah tadi menjawab tentang hadits Ubadah itu dengan dua jawapan:

a) Bahawa dalam isnad hadits itu ada masalah.

b) Orang itu menyumbangkan tenaga untuk mengajar, sudah tentu dia tidak berhak mendapat apa-apa. Kemudian dia diberi hadiah sebagai tanda terima kasih, maka dia tentu tidak boleh mengambilnya. Lain halnya dengan orang yang mengadakan akad dengannya sebelum mengajar.


7. Hendaklah dia memelihara bacaan Al-Qur'an dan memperbanyak bacaannya.

8. Memelihara membaca Al-Qur'an pada waktu malam. Hendaklah seorang penghafaz Al- Qur'an lebih banyak membaca Al-Qur'an pada waktu malam dan dalam sembahyang malam.

9. Perintah memelihara Al-Qur'an dan peringatan agar tidak melupakannya.

Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari ra dari Nabi s.a.w, baginda bersabda:

Terjemahan: "Peliharalah Al-Qur'an ini. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh dia lebih mudah lepas dari unta dalam ikatannya."

(Riwayat Bukhari & Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

Terjemahan: "Sesungguhnya perumpamaan penghafaz Al-Qur'an adalah seperti unta yang terikat. Jika dia memperhatikan unta itu, dia boleh menahannya. Dan jika dilepaskan, ia akan pergi."

(Riwayat Bukhari & Muslim)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, katanya: Rasulullah s.a.w bersabda:

Terjemahan: "Ditunjukkan kepadaku pahala-pahala umatku hingga(pahala) kotoran yang dikeluarkan seseorang dari Masjid. Dan ditunjukkan kepadaku dosa-dosa umatku. Maka tidaklah kulihat dosa yang lebih besar daripada surah atau ayat dari Al-Qur'an yang dihafaz oleh seseorang, kemudian dilupakannya."

(Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi)

Hadits ini dipersoalkan darjat dan kedudukannya.


Diriwayatkan dari Sa'ad bin Ubadah dari Nabi s.a.w, banginda bersabda:

Terjemahan: "Barangsiapa membaca Al-Qur'an, kemudian melupakannya, dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dalam keadaan sedih yang amat."

(Riwayat Abu Dawud dan Ad-Darimi)


Buat peringatan bersama..

Dipetik dari Kitab Adab fi Hamalatil Quran

Imam Nawawi Rahimullah


0 ulasan: